PublikovanéKategórie Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 6/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Koš v súlade s §6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) s použitím §11 ods.4 písm.d) zákona o obecnom zriadení, v nadväznosti na §98 zákona NR SR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), s použitím niektorých ustanovení zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o správe daní“)

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koš č. 6/2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Plné znenie VZN č. 6/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na stiahnutie: VZN-6-2011.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *