PublikovanéKategórie Samospráva,Úradná tabuľa

Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

O b e c K o š
972 41 Koš, IČO 318 213, www.obec-kos.sk, oukos@trinet.sk
zastúpená Ing. Štefanom Závadinkom, starostom obce

z v e r e j ň u j e
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

zámer previesť majetok obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet  prevodu: pozemok – orná pôda,  reg. E,  č. p. 2154/1, č. p. 2598/1, č. p. 2601/1  k. ú. Koš o výmere cca 800 m2

Cena: 2,- €/ m2

Kupujúci: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Odôvodnenie: Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod objektom „Most Koš“, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.

Vyvesené: 9. 3. 2012
Súbor na stiahnutie: Prevod majetku – zverejnenie.pdf

Ing. Štefan Závadinka
starosta obce Koš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *