PublikovanéKategórie Samospráva,Úradná tabuľa

Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

O b e c   K o š
972 41 Koš, IČO 318 213, www.obec-kos.sk, oukos@trinet.sk
zastúpená Ing. Štefanom Závadinkom, starostom obce

z v e r e j ň u j e
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

zámer previesť majetok obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet  prevodu: pozemok, parcela v k.ú. Koš, register KCN, č.p. 2761/42 o výmere 127m2

Cena: 0,70 €/m2

Kupujúci: Miroslava Leitmanová, Okružná 793/41, Koš

Odôvodnenie: Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku, ktorý susedí s pozemkom kupujúcej, kupujúca ho má oplotený a dlhoročne užíva.

Vyvesené: 18. 4. 2012
Súbor na stiahnutie: Prevod majetku – zverejnenie.pdf

Ing. Štefan Závadinka
starosta obce Koš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *