PublikovanéKategórie Úradná tabuľa,Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č.2/2012 o podmienkach prenájmu nájomných obecných bytov

Obec Koš na základe § 4 ods. 3 písm. a), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 10 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 2/2012
o podmienkach prenájmu nájomných obecných bytov

Plné znenie VZN č. 2/2012 na stiahnutie: VZN-2-2012.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *