PublikovanéKategórie Úradná tabuľa,Územný plán

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Zadanie Územného plánu obce Koš

Obec Koš, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 16 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

oznamuje

dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a verejnosti

verejnou vyhláškou

začatie prerokovania

„Zadania Územného plánu obce Koš“

v súlade s § 20 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Oznámenie o prerokovaní „Zadania  Územného plánu obce Koš“ zasiela obec Koš dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a nadriadenému orgánu územného plánovania (Krajský stavebný úrad v Trenčíne) jednotlivo.

V zmysle § 20 odseku 5, stavebného zákona, obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanoviská k Zadaniu Územného plánu obce Koš do 40 dní odo dňa doručenia oznámenia  o prerokovaní návrhu zadania. Ak sa dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj alebo dotknutý orgán v určenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá k zadaniu pripomienky, ak sa s obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie nedohodol inak.

Zadanie Územného plánu obce Koš je vystavené na verejné nahliadnutie počas 30 dní odo dňa zverejnenia na úradných tabuliach obce a zverejnené na internetovej stránke mesta www.obec-kos.sk, na verejné nahliadnutie prístupný na Obecnom úrade v Koši, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k Zadaniu územnoplánovacej dokumentácie obce Koš do 30 dní odo dňa oznámenia písomnou formou doručením na Obecný úrad v Koši, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš.

Ing. Štefan Závadinka
starosta obce

 

Dokumenty na stiahnutie:
Verejná vyhláška pre začatie prerokovania Zadania Územného plánu obce Koš: UP_verejna_vyhlaska.pdf
Zadanie Územného plánu obce Koš (návrh):  UP_zadanie.pdf
Prieskumy a rozbory – problémový výkres: UP_problemovy_vykres.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *