PublikovanéKategórie Úradná tabuľa,Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Koš

Obec Koš (ďalej len „obec“) na základe §6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §7, ods. 2 a 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2 /2013
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Koš

Plné znenie VZN č. 2/2013 na stiahnutie: VZN-2-2013.pdf