PublikovanéKategórie Úradná tabuľa,Územný plán

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Koncept Územného plánu obce Koš

Obec Koš, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

oznamuje

dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a verejnosti

verejnou vyhláškou

začatie prerokovania

„Konceptu Územného plánu obce Koš“

v súlade s § 21 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

a zvoláva

verejné prerokovanie na deň 07.08.2013 o 14:00 hodine,

ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Koši, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš za účasti spracovateľa územného plánu obce.

Obstarávateľskú činnosť obec zabezpečuje v súlade s § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. Marty Davidesovej, registrovanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod registračným číslom 228.

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Koš sa zasiela dotknutým orgánom, dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju a nadriadenému orgánu územného plánovania jednotlivo.

V zmysle § 21 odseku 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, dotknuté orgány, obce a príslušný orgán územného plánovania vyzýva, aby svoje stanoviská ku konceptu územného plánu obce uplatnili do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia písomnou formou doručením obstarávateľovi. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Koncept Územného plánu obce Koš je vystavený počas 30 dní odo dňa zverejnenia a je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Koši, na úradnej tabuli pri vstupe, zverejnený na internetovej stránke obce www.obec-kos.sk a na nahliadnutie je prístupný na Obecnom úrade v Koši, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky ku Konceptu územnoplánovacej dokumentácie obce  do 30 dní odo dňa oznámenia písomnou formou doručením na Obecný úrad v Koši, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš.

Ing. Štefan Závadinka
starosta obce

Dokumenty k územnému plánu na stiahnutie:
Verejná vyhláška pre začatie prerokovania Konceptu Územného plánu obce Koš: UP_koncept_verejna_vyhlaska.pdf
Súvisiace dokumenty: UP_Kos_koncept.zip (38,9 MB)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *