PublikovanéKategórie Samospráva,Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Koš

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Koš

Dátum:      24.8.2017 (štvrtok)
Čas:            17:00 hod.
Miesto:      Obecný úrad v Koši, Ul. víťazstva 791/41

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  2. Voľba návrhovej komisie.
  3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
  4. Návh zmeny rozpočtu obce na rok 2017.
  5. Rôzne.
  6. Diskusia.
  7. Záver.

Účasť občanov je vítaná!

Ing. Štefan Závadinka
starosta obce

Koš, 21.8.2017

Pozvánka na stiahnutie: ZasadnutieOcZ_August2017.pdf