PublikovanéKategórie Samospráva,Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Koš

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Koš

Dátum:      15.6.2017 (štvrtok)
Čas:            17:00 hod.
Miesto:      Obecný úrad v Koši, Ul. víťazstva 791/41

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
 4. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017.
 6. Návrh Doplnku č.1 k VZN č.3/2015 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce Koš.
 7. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2017.
 8. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016.
 9. Organizačné zabezpečenie osláv 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
 10. Rôzne.
 11. Diskusia.
 12. Záver.

Účasť občanov je vítaná!

Ing. Štefan Závadinka
starosta obce

Koš, 8.6.2017