PublikovanéKategórie Samospráva,Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Koš

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Koš

Dátum:      14.6.2018 (štvrtok)
Čas:            17:00 hod.
Miesto:      Obecný úrad v Koši, Ul. víťazstva 791/41

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba návrhovej komisie.
  3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
  4. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018.
  6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2017.
  7. Úpravy rozpočtu obce na rok 2018.
  8. Rôzne.
  9. Diskusia.
  10. Záver.

Účasť občanov je vítaná!

Ing. Štefan Závadinka
starosta obce

Koš, 11.6.2018

Pozvánka na stiahnutie: ZasadnutieOcZ_Jun2018.pdf (201 KB)