PublikovanéKategórie Úradná tabuľa,Územný plán,Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 3/2014 o Územnom pláne obce Koš

Obec Koš podľa §6 ods.1 v nadväznosti na §11 ods.4 písm. c) a písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §27 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len “stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koš č.3/2014
o územnom pláne obce Koš a o záväzných častiach územného plánu obce Koš

 

Plné znenie VZN č. 3/2014 na stiahnutie: VZN-3-2014.pdf
Príloha VZN č. 3/2014 na stiahnutie: VZN-3-2014-príloha.pdf