PublikovanéKategórie Samospráva,Úradná tabuľa,Územný plán

Územný plán obce Koš – čistopis

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KOŠ
( ČISTOPIS )

Obstarávateľ : OBEC KOŠ
Spracovateľ : AGS ATELIÉR s.r.o., PRIEVIDZA

TEXTOVÁ ČASŤ
TEXTOVÁ SMERNÁ ČASŤ – DIEL „A“
TEXTOVÁ ZÁVÄZNÁ ČASŤ – DIEL „B“

GRAFICKÁ ČASŤ
1. ŠIRŠIE VZŤAHY
2A. PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA
2B. PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA
3. VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE
4. VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE – ENERGETIKA, INFORMAČNÉ SIETE
5. VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE – VODNÉ HOSPODÁRSTVO, PLYN
6. PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PPF A LPF NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
7. OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES
8. SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA

Dokumentácia na stiahnutie: UP_Kos_cistopis.zip (30,2 MB)