PublikovanéKategórie Nezaradené,Úradná tabuľa

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) obec Koš, ktoré vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v  rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Obec Koš, Obecný úrad, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš alebo elektronicky na adresu: oukos@trinet.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

——————————————————————————————————–

Dňa 17.12.2015 podala pani Adriana Lorenčíková, Gorkého 228/48, Prievidza, na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov, ktoré rastú na pozemku registra C KN 3012/2 v lokalite Šajby v k.ú. Koš. Dôvodom výrubu je ohrozovanie a poškodzovanie majetku. Dátum zverejnenia:17.12.2015