PublikovanéKategórie Úradná tabuľa,Všeobecné záväzné nariadenia

Doplnok č.1 k VZN č.1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Obecné zastupiteľstvo obce Koš vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

Doplnku č.1

Všeobecne záväzného nariadenia
č.1/2015
o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Plné znenie Doplnku č.1 k VZN č. 1/2015 na stiahnutie: VZN-1-2015-doplnok1.pdf
Plné znenie VZN č.1/2015 na stiahnutie: VZN-1-2015.pdf