PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

POZVÁNKA na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva – Urbár Koš

POZVÁNKA

Vážení členovia pozemkového spoločenstva URBÁR KOŠ,

srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbár Koš, ktoré sa uskutoční
dňa 28. 05. 2017 o 15:00 hod. v Dome kultúry v Kanianke

Program:

 1. Prezentácia účastníkov od 14:00 hod. do 15:00 hod.
 2. Privítanie a úvod
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 4. Správa o činnosti za rok 2016
 5. Správa o hospodárení spoločenstva za rok 2016
 6. Správa dozornej rady
 7. Schvaľovanie účtovnej závierky
 8. Návrh a odsúhlasenie rozdelenia zisku
 9. Ponuka na predaj spoluvlastníckeho podielu
 10. Diskusia
 11. Uznesenie
 12. Záver

 

V Koši, dňa 04. 04.2017

Ing. Jozef Švorc
predseda spoločenstva

Pozvánka na stiahnutie: Pozvanka_vz_urbar_2017.pdf