PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

POZVÁNKA na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva – Urbár Koš

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbár Koš, ktoré sa uskutoční
dňa 25. 03. 2018 o 15:00 hod. v Dome kultúry v Kanianke

Program:

 1. Prezentácia účastníkov od 14:00 hod. do 15:00 hod.
 2. Privítanie a úvod
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 4. Správa o činnosti za rok 2017
 5. Správa o hospodárení spoločenstva za rok 2017
 6. Správa dozornej rady
 7. Schvaľovanie účtovnej závierky
 8. Návrh a odsúhlasenie rozdelenia zisku
 9. Diskusia
 10. Uznesenie
 11. Záver

 

V Koši, dňa 12. 02.2018

Ing. Ignác Leitman
predseda spoločenstva

Pozvánka na stiahnutie: Pozvanka_vz_urbar_2018.pdf