PublikovanéKategórie Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 1/2011 o poriadku na pohrebiskách na území obce Koš

Schválené uznesením č. 5/2/2011 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Koš dňa 23. 3. 2011.

Obec Koš v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a § 4 ods.3, písmena f) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov a na základe § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva pre územie obce Koš

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2011
o poriadku na pohrebiskách na území obce Koš.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiaval Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z., zdravotné a iné právne predpisy.

Článok 2
Rozsah platnosti

Tento poriadok upravuje prevádzku na všetkých verejných pohrebiskách (cintoríny, urnové háje, kolumbáriá, rozptylové lúky, vsypové lúky) nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Koš.

Článok 3
Prevádzkovanie pohrebiska

Prevádzkou pohrebiska sa poveruje prevádzkovateľ pohrebiska (prevádzkovanie pohrebiska je živnosťou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zabezpečuje komplexné služby pre obyvateľstvo, stará sa o estetický vzhľad pohrebiska, zakladaním a udržovaním zelene, údržbou ciest, zabezpečovaním čistoty a funkčnosti zariadení, nachádzajúcich sa v komplexe pohrebiska, menovite rozlúčkových siení, hrobových miest významných predstaviteľov mesta, okresu a určených náhrobkov, vybratých komisiou kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.

Článok 4
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
b) vykonanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,
f) údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku

Článok 5
Pochovávanie

1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“). Platí však zásada, že zosnulý má byť pochovaný na pohrebisku tej obce, v územnom obvode, v ktorom osoba zomrela, pred úmrtím žila alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo vyložené z dopravného prostriedku.

2. Pochovať mŕtveho z inej obce alebo územného obvodu na pohrebisku, ktoré sa nachádza na území obec Koš, možno len s povolením obce Koš.

3. Mŕtvi sa dočasne ukladajú v márniciach. Telo osoby zomretej mimo zdravotníckeho zariadenia musí byť premiestnené do márnice najneskôr do 8 hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote nebolo umiestnené v obdobnom zariadení pre dočasné uloženie mŕtvych, v krematóriu, na cintoríne alebo prevezené na pitvu. Do 8 hodín sa nepočíta čas medzi 22.00 a 6.00 hodinou. Prevoz mŕtveho zabezpečí obstarávateľ pohrebu.

4. Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z. z., teda ak boli ľudské pozostatky uložené do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty pod -10°C. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po prehliadke a pitve bez odkladu.

5. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uložením spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „popol“) rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku. Popol sa môže uložiť aj na inom mieste, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje iný druh pohrebu, na ktorý dal súhlas príslušný úrad verejného zdravotníctva. Spopolnenie sa smie vykonávať iba v krematóriách.

6. Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pohrebu, ktorý si mŕtvy zvolil, treba podľa možnosti jeho prianiu vyhovieť. Ak mŕtvy neurčil druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb obstaráva. Ak sa k telu mŕtveho neprihlásia príbuzní, je povinné mesto na základe informácií o zosnulom zabezpečiť všetky náležitosti, týkajúce sa jeho pochovania, na náklady mesta.

7. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu, ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

8. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec podľa bodu 7. je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z MZV SR alebo z príšlušnej diplomatickej misie, alebo prepravy ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území SR, pochovanie ľudských pozostatkov zabezpečí obec.

9. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno ďalej pochovávať iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.

Článok 6
Ukladanie tiel do hrobu a hrobky

1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia
tlecej doby. Tlecia doba pre pohrebiská v obci Koš je 20 rokov, táto doba je určená rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

2. Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.

3. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

4. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať požiadavky podľa Zákona č. 131/2010 § 19 ods. 1

Článok 7
Ukladanie spopolnených pozostatkov

1. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.

2. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa vôle zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu buď v urne, na urnovom pohrebisku, rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom na vsypovej lúke.

3. Prijať spopolnené pozostatky je povinný prevádzkovateľ každého urnového pohrebiska. Prevádzkovateľ cintorína má túto povinnosť len vtedy, ak v pochovávacom obvode nie je urnové pohrebisko alebo ak ide o uloženie do hrobu, prípadne do náhrobku k inému členovi rodiny.

Článok 8
Exhumácia

1. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

2. Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené
na inom pohrebisku
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.

3. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

Článok 9
Užívanie hrobového miesta

1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na uloženie urny.

2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento zákon neustanovuje inak.

3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

4. Cena za prenájom hrobových miest sa stanovuje v nájomnej zmluve. Výška poplatkov za osobitné služby, súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska sa dohodne v nájomnej zmluve, ktorú s obstarávateľom uzavrie prevádzkovateľ pohrebiska podľa platného cenníka.

5. Prevádzkovateľ vedie evidenciu voľných hrobových miest, ako i situačný plán pohrebiska a na požiadanie ich predloží k nahliadnutiu.

6. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:
a) v starších prípadoch evidenciou správcu pohrebiska alebo potvrdením o zaplatení poplatku za prepožičanie miesta, alebo zmluvou o zapožičaní hrobového miesta,
b) v nových prípadoch písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení nájomného.

Článok 10
Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.31)

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

Článok 11
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

1. Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zriadenej alebo prenechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska.

2. Ak obec prevádzkuje pohrebisko prostredníctvom iného prevádzkovateľa pohrebiska, prevádzkovanie pohrebiska je živnosťou.

3. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

4. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebisko (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“), je povinná
a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta25) (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu26) alebo či ide o vojnový hrob,27)
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska,
b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

5) Ak obec nie je prevádzkovateľom pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska je okrem povinností uvedených v odseku 3 povinný
a) predložiť obci na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať obci na schválenie aj jeho zmeny,
b) evidenciu pohrebiska odovzdať najneskôr v deň ukončenia prevádzkovania pohrebiska príslušnej obci,
c) bezodkladne informovať obec o zákaze pochovávania,
d) po uplynutí výpovednej lehoty nájomnej zmluvy odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie (ďalej len „príslušenstvo hrobu“) obci.

6) Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

7) Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska.

Článok 12
Povinnosti nájomcu pri starostlivosti o prenajaté miesto

1. Nájomca je povinný udržiavať prenajaté miesto v riadnom stave, je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta, čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu, ak sa miesto inak neupravuje.

2. Nájomca je povinný písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa adresa oprávneného alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí prevádzkovateľ pohrebiska pohrebné opatrenia na náklady oprávneného.

4. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť. Nájomca sa môže s
prevádzkovateľom pohrebiska dohodnúť o odplatnom udržiavaní prenajatého miesta.

5. Zakázané je medzi hroby odkladať plechovky, sklenené poháre a iné predmety s výnimkou nádoby na vodu, v prípade, že nie je zabezpečená prevádzkovateľom pohrebiska.

6. V časti pohrebiska určenej na uloženie urien je zakázané svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby pomníkov, ukladať dlažbu a stojany.

Článok 13
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti

1. Pohrebiská sú spravidla verejnosti prístupné:
– v období od 16. apríla do 15. októbra: denne od 08.00 hod. do 20.00 hod.
– v období od 16. októbra do 15. apríla: denne od 08.00 hod. do 18.00 hod.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.

3. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo stanovenej doby je možné po dohode s prevádzkovateľom.

4. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.

5. Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín bez osobitného upozornenia prevádzkovateľom.

Článok 14
Správanie sa na pohrebisku

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Je zakázané poškodzovať hroby a ich príslušenstvo a ostatné zariadenie pohrebiska.

2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol alebo iné omamné látky. Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.

3. Zakázané je odpad páliť a odkladať sa môže len na miestach alebo v nádobách určených prevádzkovateľom.

4. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru. Ak nie sú umiestnené v uzavretých svietidlách, môžu byť rozsvietené len v prítomnosti návštevníkov pohrebiska.

5. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel obmedziť alebo celkom zakázať.

6. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach.

7. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a len po určených komunikáciách.

8. Vstup motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska:
a) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu, alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomretého do chladiacich zariadení,
b) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého na miesto pochovania,
c) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,
d) na dopravu nevládnych a zdravotne ťažko postihnutých osôb.

9. V záujme ochrany vecí, patriacich oprávneným osobám a iným vlastníkom, sú vodiči povinní pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi pohrebiska kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.

10. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia.

11. Každý vjazd motorovým vozidlom prevádzkovateľ pohrebiska eviduje.

12. Okrem uvedených povinností, je každý povinný riadiť sa na pohrebisku ďalšími pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska a jeho prevádzkovým poriadkom pohrebiska.

Článok 15
Stavby na pohrebisku

1. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe, alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku, je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa.

2. Stavba hrobky musí byť uskutočnená do jedného roka, inak nárok na miesto zaniká.

3. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť podmienkami prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu. Pritom:
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy,
b) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch:
– pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm
– pri hrobke najmenej 90 cm x 200 cm
– pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm
– pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm,
d) na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v ods. 3 písmeno d),
e) rozmery základov nemôžu presiahnuť:
– jednohrob 120 x 250 cm
– dvojhrob 220 x 250 cm
– trojhrob – po dohode so správcom
– urnová schránka 80 x 80 cm
– detský hrob 90 x 200 cm
f) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami
susedných rámov,
g) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
h) pri osadzovaní náhrobkov, v časti určenej pre uloženie urien, musí byť dodržaný sklon dosiek,
ch) pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované,
i) zhotovenie chodníka okolo hrobového miesta je povolené len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý upresní v povolení rozmer, materiál a výškové osadenie chodníka, ktorý musí kopírovať terén na danom hrobovom mieste.

4. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť a odstrániť stavebný materiál mimo areál cintorína.

5. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený prerušiť alebo zastaviť práce, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, alebo ak by jeho činnosť rušila pohrebný obrad.

6. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska, alebo odnášať z pohrebiska časti náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb na pohrebisku.

7. Užívateľ hrobového miesta vykoná všetky stavby a ich úpravy na vlastné riziko a je povinný ich udržiavať v riadnom stave.

8. Stavby, ktoré boli postavené bez povolenia, alebo pri ktorých neboli dodržané stanovené podmienky a stavby, ktoré ohrozujú bezpečnosť, môže dať prevádzkovateľ pohrebiska odstrániť na náklady vlastníka, ak tento sám nezjedná v stanovenej lehote nápravu. Aj bez upozornenia môže dať prevádzkovateľ pohrebiska odstrániť stavby na náklady vlastníka, ak stavba bráni správnemu a bezpečnému vykopaniu hrobu a spusteniu rakvy. Odstránené stavebné príslušenstvo ponechá prevádzkovateľ pohrebiska na riziko vlastníka pri hrobe, alebo ho prevezie na iné vhodné miesto. O takomto opatrení prevádzkovateľ pohrebiska vyrozumie vlastníka, pokiaľ pozná jeho meno a adresu.

9. Prevádzkovateľ pohrebiska zodpovedá len za tie škody, ktoré zapríčinil porušením svojich povinností. Vlastníkovi hrobového príslušenstva nevzniká nárok na náhradu škody z toho dôvodu, že korene, alebo rast stromov a kríkov porušuje stavbu, alebo jej základy, alebo
z toho dôvodu, že došlo k odcudzeniu, alebo poškodeniu stavby neznámym páchateľom.

Článok 16
Práce na pohrebisku

1. Telá zosnulých smú do hrobu ukladať len osoby na to oprávnené, po uzatvorení zmluvy s prevádzkovateľom pohrebiska. Vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska povoliť, aby pozostatky zosnulých uložili do hrobu iné osoby (hasiči, policajti, vojaci, atď.). Spopolnené pozostatky môžu s povolením prevádzkovateľa pohrebiska uložiť na hrobové miesto aj iné osoby.

2. Výkopy a iné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov, môžu vykonávať fyzické a právnické osoby v zmysle oprávnenia živnostenským listom alebo koncesiou na danú
činnosť, na základe uzatvorenej zmluvy s prevádzkovateľom cintorína.

3. Remeselné, alebo umelecké práce na pohrebiskách vykonávajú len oprávnené podniky, alebo osoby pre tieto práce kvalifikované, na základe uzatvorenej zmluvy s prevádzkovateľom cintorína.

4. Na hrobových miestach môžu vykonávať oprávnené osoby alebo osoby im blízke, práce potrebné na udržiavanie miesta a jeho skrášľovanie (vysádzanie kvetov, čistenie okolia hrobu, atď.).

Článok 17
Stromy a kry

1. Stromy a kry možno vysádzať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Zeleň na pohrebisku je treba pokladať za verejno-účelovú.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu, ak to uzná za potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest, ani iné osoby, nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene, vysadenej prevádzkovateľom.

Článok 18
Lavičky

1. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.

2. Lavičky môžu používať všetci návštevníci pohrebiska.

Článok 19
Zrušenie pohrebiska

1. Pohrebisko môže zrušiť len mesto. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov, uložených na pohrebisku.

2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby zrušiť, len ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody. Pochovávanie môže zakázať príslušný orgán štátnej správy, a to z dôvodu verejného záujmu, na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.

3. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Článok 20
Uzavreté pohrebiská

1. Uzavreté pohrebiská sú cintoríny, na ktorých sa už bežne nepochováva a ktoré plnia funkciu oddychového miesta a verejnej zelene. V obci Koš je to cintorín na ulici Víťazstva.

2. Na uzavretých cintorínoch sa nesmú ukladať rakvy s telesnými pozostatkami a ukladať urny so spopolnenými pozostatkami ani do zachovalých hrobových miest, zriaďovať nové hrobové miesta a vykonávať individuálnu výsadbu drevín alebo vykonávať iné úpravy.

Článok 21
Porušenie nariadenia

Akékoľvek porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa príslušných právnych predpisov.

Článok 22
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Koši dňa 23. 3. 2011 uznesením č. 5/2/2011

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyhlásenia.

Ing. Štefan Závadinka
starosta obce

Zverejnené: 06. 3. 2011
Schválené: 23. 3. 2011
Vyhlásené: 24. 3. 2011
Účinnosť: 09. 4. 2011