PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky – nové prejednanie

Navrhovateľ, Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, doručil dňa 11. 04. 2016 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru environmentálneho posudzovania podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer navrhovanej činnosti „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky“.

Ministerstvo životného prostredia ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona uvádza, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a listom 1706/2017-1.7/jm zo dňa 14. 09. 2017 začína nové prejednanie navrhovanej činnosti.

Obci Opatovce nad Nitrou ako dotknutému orgánu, resp. dotknutej obci zaslali zámer a informáciu o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/exploatacia-uhlia-v-12-tazobnom-poli-dp-novaky-i-

Zámer je zároveň k dispozícii verejnosti k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Koši, Víťazstva 791/41, Koš počas úradných hodín. Verejnosť môže podľa § 23 ods. 4 zákona doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia podľa § 23 ods. 3 zákona na webovom sídle obce (do 17. 10. 2017).