PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Koš

VZN 1 -2019 Príspevky v ZŠ s MŠ