PublikovanéKategórie Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

Schválené  uznesením č. 6/2/2011  na   zasadnutí Obecného   zastupiteľstva obce  Koš  dňa 23.3. 2011.

 

Obec Koš na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v  súlade s § 26 ods.3 písm. a) bod 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v y d á v a

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2011
o povinnosti vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“ )je uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.
Článok 2
Základné pojmy
 1. Povodňový plán záchranných prác je organizačný dokument vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
  (ďalej len „zákon“) a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup
  ich schvaľovania.
 2. Povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov je súbor opatrení vykonávaných na záchranu životov, zdravia a majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.
 3. Inundačné územie je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta ( § 46 zákona NRSR č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení a § 20 zákona.
 4. Pobrežný pozemok je pozemok do 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary ( § 49
  zákona NRSR č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení ).
Článok 3
Uloženie povinnosti
 1. V katastrálnom území Obce Koš môžu byť postihnuté povodňou objekty nachádzajúce sa na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území vodných tokov Handlovka  a Ciglianka.
 2. Povodňové plány záchranných prác sú povinné vypracovať a aktualizovať všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou (§ 26 ods. 3 písm. 6 zákona), a to na ulici Ružová, Bojnická, Cintorínska a Železničná:
  a)    právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí už podnikajú na území obce do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZN,
  b)    právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí budú podnikať na území obce do 30 dní od začiatku podnikateľskej činnosti v obci.
 3. Jeden výtlačok povodňového plánu predloží právnická osoba a fyzické osoby – podnikateľ Obci Koš, ktorá ho zapracuje do Povodňového plánu záchranných prác Obce Koš.
 4. Povodňové plány  právnická osoba a fyzické osoby – podnikateľ  každý rok preskúmavajú a podľa potreby aktualizujú tak, aby zmeny a doplnky mohli byť schválené do konca kalendárneho roka. Zmeny podstatného významu sa zapracujú do Povodňového plánu
  Obce Koš ( § 10 ods. 4 zákona).
Článok 4
Obsah povodňového plánu
 1. Obsah povodňového plánu právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta stanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z. z. v prílohe č. 4.
 2. Povodňový plán právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa obsahuje najmä:
  a)    zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác,
  b)    zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu (Obec Koš – Obecný úrad, Miestna povodňová komisia , Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, Obvodný úrad v Prievidzi, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prievidza, Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, Dobrovoľný hasičský zbor Koš),
  c)    sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác (zoznam vecných prostriedkov a osôb vyčlenených na výkon povodňových záchranných prác),
  d)    mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami, ich adresy, čísla telefónu a spôsoby vyrozumenia.
  e)    mená zástupcov v prípade neprítomnosti osôb uvedených v bode d).
Článok 5
Kontrola, priestupky a sankcie
 1. Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa dopustí ten, kto nevypracoval povodňový plán pre stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré je v jeho vlastníctve, správe a užívaní ( § 47 ods. 1 písm. l zákona)
 2. Priestupok podľa odseku 1 prejednáva obec podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a uloží pokutu do 1 700 eur.
 3. Výnos pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.
 4. Nad dodržiavaním tohto VZN je poverený hlavný kontrolór obce.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
 1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Koš.
 2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Koš dňa 23. 3. 2011 uznesením č. 6/2/2011.
 3. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.
Ing. Štefan Závadinka
starosta obce
Zverejnené:        06. 3. 2011
Schválené:         23. 3. 2011
Vyhlásené:         24. 3. 2011
Účinnosť:           09. 4. 2011