PublikovanéKategórie Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 3/2011 o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja a času prevádzky služieb na území obce Koš

Schválené  uznesením č. 7/2/2011  na   zasadnutí Obecného   zastupiteľstva obce  Koš  dňa 23.3. 2011

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koš v zmysle § 4 ods. 3 písm. d), h), i) a n) a podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 205/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2011
o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel
predaja  a času prevádzky služieb na území Obce Koš

ČASŤ I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje :
  a) podmienky a reguláciu ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území obce,
  b) pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce,
  c) podmienky pre určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.

Článok 2
Základné pojmy

 1. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
 2. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom pre účely tohto VZN je najmä osoba, ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby.
 3. Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených osobitným zákonom. Za prevádzkareň sa považuje najmä nebytový priestor, predajné zariadenie, stavba resp. pozemok, na ktorý bolo dotknutým orgánom (príslušným stavebným úradom) vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby, príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu.
 4. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej „prevádzková doba“) je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t. j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby.
 5. Bežným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa rozumie určenie časového rozpätia (úseku) dňa, počas ktorého si podnikateľ sám určí dobu, kedy sa v prevádzkarni bude prevádzkovať živnosť.
 6. Osobitným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa rozumie určenie takého časového rozpätia pre neurčený a neurčitý okruh fyzických a právnických osôb, ktoré majú v určenej lokalite obce zriadený prevádzkový priestor, počas ktorého sa v prevádzkarni vzhľadom na predmet jej činnosti a umiestnenie prevádzkuje živnosť.
 7. Posluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu.
 8. Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu reprodukovanú technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na počúvanie, spev a pod.
 9. Nočným pokojom sa rozumie určenie doby (časového úseku dňa) pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. Nočný pokoj je od 22.00 hod. do 06.00 hod.
 10. Zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú. Zdravým spôsobom života obyvateľov obce sa rozumie najmä navodzovanie a trvalé udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom (t.j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú) došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného, najmä nad mieru primeranú pomerom k obťažovaniu iných obyvateľov hlukom, hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom, svetlom, vibráciami a pod.
 11. Deťmi a mládežou sa pre účely tohto VZN rozumejú osoby do 18 roku veku života.
 12. Uzavretou spoločnosťou sa rozumie skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene zdržuje na základe pozvania, povolenia, alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba).
 13. Obťažovanie hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavov sa rozumejú každé rušivé, obťažujúce, nepríjemné, nežiaduce alebo neprimerané hlasné zvuky technických zariadení alebo hlasové zvuky osôb nad mieru primeranú pomerom, t.j. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú vzhľadom na denný čas alebo čas nočného pokoja. Uvedené nespadá pod právnu úpravu zvuku a ochrany pred zvukom podľa osobitného predpisu.
 14. Pokojným stavom obyvateľov obce sa rozumie stav, kedy nie sú ohrozované alebo obťažované zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce činnosťou prevádzkarne, a to najmä v čase nočného pokoja.

ČASŤ II.
USTANOVENIA O EKONOMICKEJ A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ
OBCE KOŠ

Článok 3
Regulácia ekonomickej činnosti na území obce

 1. Obec Koš (ďalej len „obec“) pri regulácii ekonomickej činnosti v obci v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti prihliada najmä na zachovanie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce a na dodržiavanie verejného poriadku v obci za predpokladu, že obec svojím konaním neobmedzí ústavné ani zákonné práva upravujúce slobodný výkon podnikania.
 2. Obec s odkazom na výkon samosprávnej pôsobnosti v záujme zachovania, podpory a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce, najmä v čase nočného pokoja, vydáva pre dotknuté subjekty (podnikateľov) usmernenie, v zmysle ktorého sú pri činnosti prevádzkarni povinní zdržať sa konania, ktoré by vzhľadom na povahu prevádzkovanej činnosti mohlo negatívne vplývať na zdravý spôsob života obyvateľov obce a narúšať ich pokojný stav, a to najmä dodržiavaním ustanovení tohto VZN o pravidlách určenia času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb.
 3. Obec s ohľadom na zachovanie zdravotne vhodného prostredia pre deti a mládež, ktorým sa rozumie prostredie chránené pred zdraviu škodlivými faktormi, najmä pred hlukom, zdrojmi znečistenia ovzdušia, a prostredie chránené pred negatívnymi výchovnými amorálnymi vplyvmi na deti a mládež vydáva pre podnikateľov usmernenie, aby vzhľadom na povahu činnosti prevádzkarne vyvinuli maximálne možné úsilie k obmedzeniu a eliminovaniu týchto negatívnych vplyvov na deti a mládež. (napr. časovým obmedzením vstupu vzhľadom na charakter prevádzky pri zohľadnení veku spotrebiteľa a pod.)
 4. Obec pri výkone samosprávy okrem iného obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci.

Článok 4
Všeobecné ustanovenia o podnikateľskej činnosti

 1. Podnikateľ je v zmysle tohto VZN povinný:
  a) ohlásiť obci za podmienok ustanovených týmto VZN prevádzkareň zriadenú alebo umiestnenú na území obce,
  b) ohlásiť obci za podmienok ustanovených týmto VZN čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (prevádzkovú doba) prevádzkarne na území obce.
 2. Splnenie si uvedených povinností podnikateľom sa uskutoční formou jedného úkon podnikateľa, pričom za týmto účelom je vyhotovené úradné tlačivo, ktoré tvorí prílohu tohto VZN.

Článok 5
Osobitné ustanovenia o podnikateľskej činnosti

 1. Obec, ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzkarne na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci.
 2. Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktoré pri výkone podnikateľskej činnosti používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, sú povinné zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila najvyššie prípustné hodnoty ustanovené podľa osobitného predpisu.

ČASŤ III.
USTANOVENIA O PREVÁDZKARŇACH NA ÚZEMÍ OBCE

Článok 6
Prevádzkarne na území obce

 1. Podnikateľ môže zriadiť prevádzkareň výlučne v priestoroch, ktoré sú na to stavebné určené. Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby, pričom na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.
 2. Zmena účelu užívania stavby nesmie byť v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce.
 3. Prevádzkarne z hľadiska funkčného členenia musia byť v súlade s platným územným plánom sídelného útvaru a územnoplánovacími podkladmi, stavebným zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, vykonávacími vyhláškami a STN.
 4. Obec  vzhľadom na povahu konania a jeho opodstatnenosť vydáva na podklade územnoplánovacej dokumentácie obce pre potreby konania stavebného úradu vyjadrenie k funkčnému a účelovému využitiu prevádzky, pričom vyjadrenie vydáva obce výlučne v závislosti od regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce alebo jeho zón schválených osobitným VZN, ktorým sa schválila územnoplánovacia dokumentácia obce.
 5. Podnikateľ je povinný obci  ohlásiť prevádzkareň zriadenú alebo umiestnenú na území obce za podmienok ustanovených v tomto VZN, pričom uvedenú povinnosť si podnikateľ splní spolu s ohlásením prevádzkovej doby prevádzkarne, pričom podrobnosti o postupe splnenia si tejto povinnosti sú upravené týmto VZN v časti týkajúcej sa ohlásenia prevádzkovej doby.

ČASŤ IV.
USTANOVENIA O ČASE PREDAJA V OBCHODE A ČASE PREVÁDZKY SLUŽIEB
(PREVÁDZKOVA DOBA)

Článok 7
Bežné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Prevádzková doba v prevádzkach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru a v prevádzkach poskytujúcich služby je bežne určená časom medzi 06.00 hod. a 22.00 hod..

Článok 8
Osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 1. Prevádzková doba v prevádzkach poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania je určená v rozpätí od 06.00 hod. do 24.00 hod.
 2. Prevádzková doba v prevádzkach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby s posluchovou hudbou, vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou:
  a) je v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa určená v rozpätí od. 06.00 hod. do 23.00 hod..
  b) je v dňoch piatok a v sobota určená v rozpätí od 06.00 hod. do 24.00 hod.
 3. Prevádzková doba v prevádzkach určených v ods. 2., ktoré majú zriadené sezónne exteriérové priestory na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy a pod.), je pre časť takto využívanej prevádzkarne určená v rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 hod.
 4. Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce zo dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzená.
 5. V prípade jednorazového predĺženia prevádzkovej doby výlučne z dôvodu:
  a) konania mimoriadnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, životné jubileum alebo udalosť, promócie, stužková a pod.), alebo
  b) konania nepravidelnej a verejnej akcie (podujatia) s posluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava a pod.),  je podnikateľ (prevádzkovateľ) povinný ohlásenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby doručiť obci najneskôr 2 dni pred konaním takejto akcie (podujatia).
 6. Podnikateľ je povinný v ohlásení podľa ods. 5 jednoznačne určiť dôvod jednorazového predĺženia prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným.
 7. Obec v prípade, že jednorazovému predĺženiu prevádzkovej doby podľa ods. 5 nebránia žiadne prekážky pri výkone samosprávy, vydá potvrdenie o skutočnosti, že uvedené predĺženie prevádzkovej doby berie na vedomie.

Článok 9
Ohlásenie prevádzkovej doby

 1. Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN.
 2. V záujme riadneho plnenia si samosprávnej pôsobnosti obce pri usmerňovaní ekonomickej činnosti na území obce, v záujme zachovania verejného poriadku na území obce, v záujme vedenia záznamov evidenčného charakteru a v záujme náležitej všeobecnej informovanosti (napr. pri nakladaní s komunálnym odpadom a pod.), je podnikateľ (prevádzkovateľ) povinný ohlásiť obci určenie prevádzkovej doby svojej prevádzkarne, prípadne zmeny prevádzkovej doby, najneskôr 5 pracovných dní pred začatím činnosti prevádzkarne alebo zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne. Súčasťou ohlásenia prevádzkovej doby je aj ohlásenie prevádzkarne zriadenej alebo umiestnenej na území obce podľa osobitných ustanovení tohto VZN.
 3. Obec  vydá podnikateľovi (prevádzkovateľovi) písomné potvrdenie o podaní ohlásenia prevádzkovej doby v rozsahu ním navrhnutom. V prípade, ak ohlásenie o určení prevádzkovej doby podnikateľom (prevádzkovateľom) bude nad rámec rozsahu ustanoveným týmto VZN pre pravidlá času predaja v obchodoch a času poskytovania služieb, obce vydá oznámenie o určení maximálne prípustného rozpätia prevádzkovej doby danej prevádzky, a to výlučne v súlade s časovým rozpätím ustanoveným týmto VZN.
 4. Ohlásenie podnikateľa o určení prevádzkovej doby potvrdené obcou podľa tohto VZN alebo oznámenie obce o určení prevádzkovej doby vydaným podľa tohto VZN je pre prevádzku záväzné.
 5. Podnikateľ je povinný ohlásiť zrušenie prevádzkovej doby (napr. pri ukončení činnosti prevádzky) obci najneskôr do 15 pracovných dní od jej zrušenia.
 6. Podnikateľ alebo osoba zodpovedná za prevádzku je povinná preukázať sa písomným potvrdením o ohlásení alebo oznámením prevádzkovej doby prevádzkarne vydaným obcou  na požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania tohto VZN.
 7. Podnikateľ (prevádzkovateľ) okrem povinnosti prevádzkareň zvonka viditeľne označiť údajmi podľa osobitného predpisu, je povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe viditeľne označiť prevádzkovú dobu ustanovenú podľa tohto VZN.
 8. Podnikateľ (prevádzkovateľ, alebo osoba zodpovedná alebo poverená) je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzky okrem iného:
  a) bola prevádzkareň zvonka viditeľne označená údajom o prevádzkovej dobe, ktorá musí byť v súlade s určením prevádzkovej doby podľa tohto VZN,
  b) bola dodržiavaná určená prevádzková doba,
  c) nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne najmä hlukom a neprimeraným hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom.

Článok 10
Dočasná úprava prevádzkovej doby z dôvodu konania v rozpore s VZN

 1. Obec v prípade nahláseného alebo zisteného narušovania pokojného stavu činnosťou prevádzkarne, v prípade ohrozovania bezpečnosti a najmä zdravia a výchovy detí a mládeže alebo v prípade nedodržiavania určenej prevádzkovej doby, vykoná náležité šetrenie, o čom vyhotoví úradný záznam.
 2. Obec v prípade zistenia stavu podľa odseku 1 vyzve podnikateľa, prevádzkovateľa alebo inú zodpovednú osobu za prevádzku prevádzkarne v opačnom prípade môže obec uložiť sankciu podľa tohto VZN.
 3. V prípade podstatného alebo opakovaného narušovania pokojného stavu obyvateľov obce činnosťou prevádzkarne najmä v čase nočného pokoja, ohrozovania bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne alebo v prípade nedodržiavania určenej prevádzkovej doby, môže obec v záujme zachovania verejného poriadku na území obce a pokojného stavu obyvateľov obce vydať s podporou príslušných ustanovení § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov oznámenie o dočasnej úprave prevádzkovej doby takejto prevádzkarne na dobu určitú, ktorá nebude dlhšia ako 2 mesiace.
 4. Oznámenie obce o dočasnej úprave prevádzkovej doby prevádzkarne podľa ods. 3 je pre prevádzku záväzné.
 5. V čase platnosti vydaného oznámenia o dočasnej úprave prevádzkovej doby prevádzkarne nie je vylúčené v prípade opodstatnenosti vydanie nového oznámenia podľa tohto článku.

ČASŤ V.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11
Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
a) starosta obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva,
c) obecný úrad (poverení zamestnanci),
d) hlavný kontrolór obce.

Článok 12
Priestupky a sankcie

 1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,- €.
 2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638,- €.

Článok  13
Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Koš.
 2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Koš dňa  23. 3. 2011 uznesením č. 7/2/2011.
 3. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.

Ing. Štefan Závadinka
starosta obce

Zverejnené: 06. 3. 2011
Schválené: 23. 3. 2011
Vyhlásené: 24. 3. 2011
Účinnosť: 09. 4. 2011

Príloha VZN č. 3/2011 na stiahnutie: Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území obce Koš v zmysle VZN č. 3/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb na území obce Koš