PublikovanéKategórie Úradná tabuľa,Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 4/2009 o daniach z nehnuteľností

Schválené uznesením č. 5/12/2009 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Koš dňa 9.12. 2009

Obecné zastupiteľstvo obce Koš v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) s použitím § 11 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení, v nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), s použitím niektorých ustanovení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“) v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2009
o daniach z nehnuteľností

Prvá časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

1. Obec Koš je správcom dane z nehnuteľností v katastrálnom území obce Koš.

2. Obecné zastupiteľstvo obce Koš podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení  rozhodlo, že  v nadväznosti na § 98 zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2010 dane z nehnuteľností.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území obce Koš od 1. 1. 2010.

§  2
Druhy  daní z nehnuteľností

Obec Koš spravuje a vyberá na svojom území tieto dane z nehnuteľností:
a)   daň z pozemkov
b)   daň zo stavieb
c)   daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)

§ 3
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím  daní z nehnuteľností uvedených v § 2  je kalendárny rok.

Druhá časť
DAŇ  Z POZEMKOV

§ 4
Základ dane z pozemkov

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnica, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty, je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1  m² uvedenej v prílohe č.1 zákona miestnych daniach.

2. Hodnota pozemku na území obce Koš podľa tejto prílohy je:

 • orná pôda      0,3352 €/m²
 • trvalé trávne porasty      0,0481 €/m²

3. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy,  je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m²  a hodnoty pozemku zistenej za 1  m² podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

4. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy, je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty za 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona o miestnych daniach.

5. Hodnota pozemku na území obce Koš podľa tejto prílohy je:

 • stavebné pozemky      18,58 €/m²
 • záhrady      1,85 €/m²
 • zastavané plochy a nádvoria      1,85 €/m²
 • ostatné plochy      1,85 €/m²

6. Správca dane v súlade s  § 7 ods. 5 zákona o miestnych daniach stanovuje hodnotu pozemkov:

 • lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy      0,0066 €/m²
 • rybníky s chovom rýb a ostatných hospodársky využívaných plôch      0,0033 €/m²
 • Takto určená hodnota pozemku sa použije,  len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

7. Základom dane z pozemkov uvedených v odseku 6 je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m².

§ 5
Sadzba dane z pozemkov

1. Správca dane v súlade s § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje pre pozemky na území obce Koš ročnú sadzbu z pozemkov nasledovne:

a)   v extraviláne obce (mimo zastavaného územia obce):

 • orná pôda, ovocné sady      0,4 % zo základu dane
 • trvalé trávne porasty      0,4 % zo základu dane
 • lesné pozemky      0,4 % zo základu dane

b)   v intraviláne obce (zastavané územie obce):

 • orná pôda, ovocné sady      3 % zo základu dane
 • trvalé trávne porasty      8 % zo základu dane

2. Správca dane v súlade s § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje pre pozemky na území obce Koš ročnú sadzbu z ďalších pozemkov nasledovne:

 • záhrady      0,75% zo základe dane
 • lesné pozemky,  na ktorých sú hosp. lesy      0,75% zo základu dane
 • rybníky s chovom rýb      0,75% o základu dane
 • zastavané plochy a nádvoria      0,75% zo základu dane
 • stavebné pozemky      0,75% zo základu dane
 • ostatné plochy okrem stav. pozemkov      0,75% zo základu dane

3. Za ucelené pozemky v intraviláne nad 0,5 ha využívané ako poľnohospodárska pôda sa stanovuje sadzba dane ako sadzba poľnohospodárskej pôdy v extraviláne.

4. Za pozemky, ktoré sú dotknuté banskou činnosťou, je daňovníkom banská organizácia.

Tretia  časť
DAŇ  ZO  STAVIEB

§ 6
Základ dane  zo stavieb

1.  Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m². Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

§ 7
Sadzba dane  zo stavieb

1.  Správca dane v súlade s § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje pre stavby na  území  obce Koš ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj  začatý m2 zastavanej plochy stavby nasledovne:

a)  stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu      0,066 €

b)  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie  vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu      0,099 €

c)  stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu      0,165 €

d)  samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov      0,199 €

e)  priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu      1,161 €

f)  stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou      1,161 €

g)  ostatné stavby      1,161 €

h)  stavby, určené k asanácii z dôvodu uvoľnenia uhoľných zásob, ktoré prenecháva vlastník do užívania fyzickým osobám s trvalým pobytom v týchto stavbách, je ročná sadzba dane zo stavieb vo výške      0,066 €

i)  stavby určené k asanácii z dôvodu uvoľnenia uhoľných zásob, ktoré prenecháva vlastník do užívania fyzickým osobám bez trvalého pobytu v týchto stavbách      0,165 €

2. Správca dane v súlade s § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie, a to za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (prízemia) v sume      0,03 €

Štvrtá  časť
DAŇ Z BYTOV

§ 8
Predmet dane z bytov

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

§ 9
Základ dane z bytov

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².

§ 10
Sadzba dane z bytov

Správca dane v súlade s § 16 ods. 2 a 3 zákona o miestnych daniach určuje ročná sadzba dane z bytov na území obce Koš  za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome nasledovne:

a)     byt      0,066 €

b)     nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť      0,066 €

c)      nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť      0,663 €

d)     nebytové priestory slúžiace ako garáž      0,199 €

§ 11
Výpočet dane z bytov

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.

Piata časť
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTĽNOSTÍ

§ 12
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane  v súlade s  § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane z pozemkov:

a)   pozemky, ktoré sú vo vlastníctve cirkvi a neslúžia na podnikateľskú činnosť,

b)   pozemky v intraviláne obce, na ktorých sú zriadené verejne prístupné parky,

c)    pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami a kamením.

2. Správca dane, ktorým je obec Koš, ustanovuje, že v súlade s  § 17 ods. 2 znižuje daň z pozemkov  vo výške:

a)  50 % z pozemkov, ktorých vlastníkom sú občania v hmotnej núdzi alebo    občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

3. Správca dane v súlade s § 17 ods. 3 ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:

a)  stavby a byty, ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.

4.   Správca dane, ktorým je obec Koš, ustanovuje, že v súlade s  § 17 ods. 3 znižuje daň zo stavieb vo výške:

a)  50 % zo stavieb na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi a občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia len na ich trvalé bývanie,

b)  50 % na garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,    ktoré slúžia pre motorové vozidlá používané len na ich dopravu.

§ 13
Vyrubovanie dane z nehnuteľností

1. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí  správca dane platobným výmerom každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia v súlade s § 20 zákona o miestnych daniach.

2. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe vyrubí správca dane pomernú časť dane vydražiteľovi, začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

3. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností; v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu  z manželov, ktorý podal priznanie.

4.Správca dane určuje, že daň z nehnuteľností bude vyrubovať a vyberať od 0,00 €.

§ 14
Platenie dane z nehnuteľností

1. Vyrubovaná daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

2. Správca dane v súlade s § 21 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje:

a)  ročná daň fyzických osôb nepresahujúca 50 €, je splatná naraz do 31. mája bežného roka,

b)  ročná daň fyzických osôb presahujúca 50 € je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to do 31. 5., 30. 6., 30. 9. a 30. 11. bežného roka,

c)  ročná daň právnických osôb nepresahujúca 170 €, je splatná do 31. mája bežného roka.

d)  ročná daň vyššia ako 170 €, je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to do 31. 5., 30. 6., 30. 9. a 30. 11. bežného roka,

e)  pre daňovníka vykonávajúceho poľnohospodársku výrobu, je daň splatná v troch splátkach, a to 20 % do 30. 6.,  30 % do 30. 9.  a 50 % do 30. 11. bežného roka.

3. Vyrubenú daň  môže daňovník zaplatiť aj naraz bez ohľadu na to, ako to umožňuje ods.  2  písm.  b),  c), d), e).

4. Pri súbehu znížení podľa § 10 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.

§ 15
Sankcie

Za porušenie ustanovení tohto VZN, ako aj ustanovení zákona o miestnych daniach  sa uplatnia sankcie podľa zákona č. 511/1990 Zb. o správe daní a poplatkov v platnom znení.

Šiesta časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto VZN  schvaľuje  Obecné zastupiteľstvo obce Koš.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Koš č.6/2008 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2009 schválené 10. 12. 2008 uznesením č. 14/2008.

3. Toto VZN obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Koš dňa 9. 12. 2009, uznesením č. 5/12/2009 a účinnosť nadobúda dňa 1. 1. 2010.

 

Ing. Štefan Závadinka
starosta obce

Zverejnené: 25.11.2009
Schválené: 09.12.2009
Vyhlásené: 14.12.2009
Účinnosť: 01.01.2010

VZN č. 4/2009 na stiahnutie: VZN č.4-2009 o daniach z nehnutelnosti