PublikovanéKategórie Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 4/2011 o výške príspevku v školských zariadeniach

Schválené uznesením č. 6/6/2011 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Koš dňa 17.8.2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Koši v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov a v zmysle a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné  nariadenie obce Koš
č. 4/2011

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Koš a určenie podmienok tejto úhrady

 

§ 1
Úvodné ustanovenia

 1. Obec Koš je  zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Nová 525/2, 972 41 Koš, ktorej súčasťou sú materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.
 2. Toto všeobecne záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje:
  • výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa materskej škole,
  • výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt žiaka v  školskom klube detí,
  • príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.

§ 2
Materská  škola

 1. Obec Koš určuje v súlade s § 28 ods. 5 školského zákona výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole:
  1. za jedno dieťa s celodennou dochádzkou sumou:   10,– €
  2. za jedno dieťa s poldennou dochádzkou sumou:   7,– €
  3. za jedno dieťa do 2 hodín pobytu v MŠ:   3,50 €
 2. Príspevok podľa ods. 1) sa v materskej škole v súlade s § 28 ods. 7 a 8 školského zákonaneuhrádza za dieťa:
  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, žeje poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcichkalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchtoprípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
 3. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy.

§ 3
Školský klub detí

 1. Obec Koš určuje v súlade s § 114 ods. 6 školského zákona výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosťou ŠKD:
  1. za jedného žiaka s pravidelnou dochádzkou sumou:    5,- – €
  2. za jedného žiaka  s nepravidelnou dochádzkou sumou:  2,- – €
 2. Zriaďovateľ  školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 2), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
 3. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy.

§ 4
Školská jedáleň

 1. Obec Koš určuje  výšku príspevku  zákonného zástupca dieťaťa alebo žiaka na stravovanie v školskej jedálni v súlade s § 140 ods. 9 a 10 školského zákona.
 2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhradí príspevok vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo a podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.Finančné pásmo č. 3
  desiata obed olovrant spolu
  deti MŠ 0,28 0,68 0,23 1,19
  žiaci ZŠ 1.- 4. 0,29 1,01 1,30
  žiaci ZŠ 5.- 9. 0,29 1,09 1,38
 3. Termín a spôsob úhrady podľa ods. 2) určí vedúca školskej jedálne.

§ 5
Záverečné  ustanovenia

 1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Koš.
 2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Koš č. 5/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Koš a určenie podmienok tejto úhrady schválené dňa 09. 12. 2009 uznesením č. 6/12/2009.
 3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Koš dňa  17.8.2011 uznesením č. 6/6/2011 a účinnosť nadobúda dňa 01. 09. 2011.

 

Ing. Štefan Závadinka
starosta obce

Zverejnené: 21.7.2011
Schválené: 17.8.2011
Vyhlásené: 18.8.2011
Účinnosť: 01.09.2011

VZN č. 4/2011 na stiahnutie: VZN-4-2011