PublikovanéKategórie Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 1/2011 o poriadku na pohrebiskách na území obce Koš

Obec Koš v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a § 4 ods.3, písmena f) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov a na základe § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva pre územie obce Koš Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o poriadku na pohrebiskách na území obce Koš.