PublikovanéKategórie Folklórny zbor Lúčina,Fotografie,Kultúra

Vianoce 2010

Fotografie z kultúrneho podujatia, ktoré sa konalo na Vianoce v roku 2010 v Klube mladých v Koši. Divákom predviedla svoj program s vianočnou tématikou folklórna skupina Lúčina a deti zo základnej a materskej školy.

PublikovanéKategórie Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

Obec Koš na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 ods.3 písm. a) bod 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v y d á v a VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác.

PublikovanéKategórie Videá

Prevoz kaplnky

Video z prevozu kaplnky.