PublikovanéKategórie Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 3/2011 o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja a času prevádzky služieb na území obce Koš

Obecné zastupiteľstvo Obce Koš v zmysle § 4 ods. 3 písm. d), h), i) a n) a podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 205/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v y d á v a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja a času prevádzky služieb na území Obce Koš.

PublikovanéKategórie Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

Obec Koš na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 ods.3 písm. a) bod 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v y d á v a VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác.

PublikovanéKategórie Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 1/2011 o poriadku na pohrebiskách na území obce Koš

Obec Koš v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a § 4 ods.3, písmena f) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov a na základe § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva pre územie obce Koš Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o poriadku na pohrebiskách na území obce Koš.