PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Koš oznamuje občanovi, Ondrejovi Horvátovi, nar. 1988, bytom Koš, že na Obec Koš bola dňa 05.03.2018 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Okresný súd Banská Bystrica.

PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – odpadová

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.